Wat is bijzondere journalistiek? Wat verstaan we onder onderzoeksjournalistiek?

De media staan onder druk.

Markteconomische factoren bepalen steeds meer wat nieuws is en wat niet. Resultaat: voor de diepgravende en grensverleggende journalistiek is nauwelijks plaats meer.

Ondanks de aanwezigheid van journalistiek talent en de interesse vanwege het publiek, wordt onderzoeks- en bijzondere journalistiek in Vlaanderen te weinig bedreven. Een belangrijk struikelblok blijkt telkens weer de financiering van dergelijke projecten te zijn, zowel bij de schrijvende als de audiovisuele pers. En daar wil het project Fonds Pascal Decroos van Journalismfund.eu vzw wat aan doen door werkbeurzen toe te kennen aan de bijzondere journalistieke projecten.

Wat is bijzondere journalistiek?

De projecten moeten uitstijgen boven de reguliere verslaggeving, de dagelijkse journalistiek of het correspondentschap. Het onderwerp of thema moet bijzonder zijn, of anders de benadering of invalshoek.
Daarnaast moeten opzet en aanpak van de ingediende projecten overtuigen: de plannen dienen goed doordacht en uitgewerkt te zijn, de wijze van informatievergaring (archief, interviews, reizen) moet een goede onderlinge samenhang vertonen en er moet een reële kans op uitvoerbaarheid zijn.
De aanvrager moet desgewenst – afhankelijk van het soort project – kunnen aantonen dat hij of zij over de nodige kennis, geschiktheid of ervaring beschikt om het plan te kunnen uitvoeren.

Wat is onderzoeksjournalistiek?

Onderzoeksjournalistiek is een vorm van bijzondere journalistiek. Ze graaft in het geheugen van de wereld. Speurt naar feiten die sommigen aan ons oog willen onttrekken. Dat vergt een forse dosis uithouding van de journalist en de nodige financiële middelen om die zoektocht tot een goed einde te kunnen brengen. Maar de investering in tijd, energie en geld loont de moeite, want bijzondere journalisitiek levert géén vluchtige informatie op die meteen vergeten is. Onderzoeksjournalistiek vormt een tijdsdocument met verrassende inzichten.

Wat onder onderzoeksjournalistiek moet worden verstaan, daar volgt Journalismfund.eu vzw de pragmatische invalshoek van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ)Onderzoeksjournalistiek is kritische en diepgravende journalistiek.

Kritisch wil zeggen dat de journalistiek niet slechts fungeert als doorgeefluik van ‘nieuws’ dat er al was, maar dat nieuws wordt gemaakt dat er zonder dat journalistiek ingrijpen niet zou zijn geweest. Dit kan gebeuren door het creëren van nieuwe feiten, maar ook door reeds bestaande feiten op een nieuwe manier te interpreteren of met elkaar in verband te brengen. 

Diepgravend wil zeggen dat substantiële eigen journalistiek inspanning is verricht, hetzij in kwantitatieve zin – veel tijd gestoken in het onderzoek, veel bronnen geraadpleegd, etcetera – hetzij in kwalitatieve zin – scherpe vragen geformuleerd, nieuwe benaderingen opgepakt, etcetera, hetzij een combinatie daarvan.’

Vraag uw beurs aan